יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.
נא לקרוא את הקומיקס ולא לעלות על השאלות

ספר שמואל פרקים א,ה.pdf