יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.
מצגת עבודת כה"ג ביום הכיפורים

עבודתהכהןהגדול מצגת.ppt