יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.
מצגת עבודת כה"ג ביום הכיפורים

עבודתהכהןהגדול מצגת.ppt