יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.
מצגת עבודת כה"ג ביום הכיפורים

עבודתהכהןהגדול מצגת.ppt